Přípravný kurz matematiky pro přijaté uchazeče na EKF VŠB-TUO (od 30. srpna 2021)

Nabízíme Vám možnost zúčastnit se oblíbeného Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro přijaté uchazeče. Absolvování tohoto intenzivního kurzu Vám pomůže získat přehled o požadovaných znalostech středoškolské matematiky a procvičit látku, jejíž znalost je nutným předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětů, se kterými se setkáte v prvních semestrech, zejména Matematika A a Matematika B.

Místo konání kurzu – „jsme připraveni na vše“

Pokud to bude možné, v což pevně doufáme, proběhne kurz na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.  Pokud by tato forma byla v rozporu s aktuálními epidemiologickými opatřeními, proběhne kurz online (v rámci platformy Microsoft Teams). Vše samozřejmě co nejdříve upřesníme. 

Termín kurzu

30. srpna  – 9. září 2021

Během dvou týdnů proběhne celkem 8 lekcí (vždy pondělí – čtvrtek). Zpravidla půjde o čtyři vyučovací hodiny, začínáme v 9:00. (Obdobný rozvrh můžete očekávat i pokud půjde o online formu.)

Cena kurzu

Tento kurz je aktuálně součástí projektu MŠMT „Technika pro budoucnost“. Samotný kurz tedy letos není zpoplatněn. Přijetí do kurzu je podmíněno včasnou úhradou vratné kauce ve výši 500Kč, která se bude po úspěšném absolvování kurzu vracet. Vratná kauce se hradí bankovním převodem na konto VŠB-TU Ostrava. Podrobné informace týkající se úhrady vratné kauce obdržíte automaticky po přihlášení do kurzu. 

Přihlášení do kurzu – spuštěno

Přihlašování bude možné až do pátku 20.8 2021 (do 12:00), nebo do naplnění kapacity. Počet míst v kurzu je omezen na 60 studentů. Hlásit se můžete pomocí následujícího odkazu:

ONLINE PŘIHLÁŠKA DO KURZU

V případě zvýšeného zájmu budou upřednostněni studenti zařazeni do systému studia se specifickými nároky (SSSN, více informací můžete nalézt zde: Centrum Slunečnice).

V případě dotazů nás kontaktuje na: matematika.ekf@vsb.cz.

Rámcový přehled témat

Den výukyDatum
(2021)
Téma
1.30. 8.
(pondělí)
Základy matematické logiky a teorie množin, číselné množiny,
intervaly.
2.31. 8.
(úterý)
Úprava algebraických výrazů, mnohočleny, písemné dělení
mnohočlenů, mocniny, odmocniny, usměrňování zlomků.
3.1. 9.
(středa)
Řešení rovnic; lineární, kvadratické, iracionální rovnice, rovnice
s absolutní hodnotou, substituce, rovnice s parametrem, soustavy rovnic.
4.2. 9.
(čtvrtek)
Řešení nerovnic; lineární nerovnice, nerovnice v součinovém
a podílovém tvaru, nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy
nerovnic.
5.6. 9. (pondělí)Posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost,
nekonečná geometrická řada, použití sumačního znaku.
6.7. 9.
(úterý)
Reálná funkce, lineární, kvadratická, lomená, mocninná,
exponenciální, logaritmická, goniometrická funkce, exponenciální.
Grafy funkcí, logaritmické, goniometrické rovnice.
7.8. 9.
(středa)
Komplexní čísla, algebraický a goniometrický tvar komplexního
čísla, Moivreova věta, binomická rovnice, řešení rovnic v oboru
komplexních čísel.
8.9. 9.
(čtvrtek)
Analytická geometrie v rovině, vektor, velikost vektoru, úhel
vektorů, skalární součin, rovnice přímky v rovině.