Přípravný kurz matematiky pro přijaté uchazeče na EKF VŠB-TUO (září 2019)

Dlouholeté zkušenosti ukazují, že mezi nejproblematičtější předměty, které na studenty čekají, patří Matematika a předměty, které se o matematiku opírají. Jako každý rok tedy máte možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro přijaté uchazeče. Absolvování tohoto kurzu Vám pomůže získat přehled o požadovaných znalostech středoškolské matematiky a procvičit látku, jejíž znalost je nutným předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětů, se kterými se setkáte v prvních semestrech, zejména Matematika A a Matematika B.

Místo konání kurzu 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1. Aktuálně je plánována učebna A1100 v přízemí budovy (k místnosti vás navedou připravené šipky).

Termín kurzu 

2. září  – 13. září 2019

Během dvou týdnů proběhne celkem 8 lekcí (vždy pondělí-čtvrtek). Zpravidla půjde o čtyři vyučovací hodiny, začínáme v 9:00.

Cena kurzu

Samotný kurz není zpoplatněn. Přijetí do kurzu je podmíněno včasnou úhradou vratné kauce ve výši 1 500Kč, která se bude po úspěšném absolvování vracet. Vratná kauce se hradí bankovním převodem na konto VŠB-TU Ostrava. Podrobné informace týkající se úhrady vratné kauce obdržíte automaticky po přihlášení do kurzu. (Ubytování a stravování si student zajišťuje sám.)

Přihlášení do kurzu (zbývají 3 volná místa – aktualizováno 13.8.)

K přihlášení využijte následující formulář:

Závazná přihláška do přípravného kurzu (září 2019) – momentálně nedostupné

Tento formulář bude přístupný do pátku 23. 8. 2019 do 12:00 hod nebo do naplnění kapacity. Počet míst v kurzu je omezen, maximální počet účastníků tohoto kurzu je 60. V případě potíží nás kontaktuje na: matematika.ekf@vsb.cz

Rámcový přehled témat

Den výukyDatumTéma
1.2. 9. 2019
(pondělí)
Základy matematické logiky a teorie množin, číselné množiny, intervaly.
2.3. 9. 2019
(úterý)
Úprava algebraických výrazů, mnohočleny, písemné dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, usměrňování zlomků.
3. 4. 9. 2019
(středa)
Řešení rovnic; lineární, kvadratické, iracionální rovnice, rovnice s absolutní hodnotou, substituce, rovnice s parametrem, soustavy rovnic.
4. 5. 9. 2019
(čtvrtek)
Řešení nerovnic; lineární nerovnice, nerovnice v součinovém a podílovém tvaru, nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy nerovnic.
5. 9. 9. 2019
(pondělí)
Posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost, nekonečná geometrická řada, použití sumačního znaku.
6. 10. 9. 2019
(úterý)
Reálná funkce, lineární, kvadratická, lomená, mocninná, exponenciální, logaritmická, goniometrická funkce, grafy funkcí, exponenciální, logaritmické, goniometrické rovnice.
7. 11. 9. 2019
(středa)
Komplexní čísla, algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla, Moivreova věta, binomická rovnice, řešení rovnic v oboru komplexních čísel.
8.12. 9. 2019
(čtvrtek)
Analytická geometrie v rovině, vektor, velikost vektoru, úhel vektorů, skalární součin, rovnice přímky v rovině.