Přípravný kurz matematiky pro přijaté uchazeče na EKF VŠB-TUO (od 4. září 2023)

Nabízíme Vám možnost zúčastnit se oblíbeného Přípravného kurzu z matematiky pro přijaté uchazeče. Absolvování tohoto intenzivního kurzu Vám pomůže získat přehled o požadovaných znalostech středoškolské matematiky a procvičit látku, jejíž znalost je nutným předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětů, se kterými se setkáte v prvních semestrech, zejména Matematika A, Statistika A a Matematika B.

Místo konání kurzu

Kurz proběhne na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Zahajujeme 4. září (v 8:50, učebna bude upřesněna).

Termín kurzu

4. září  – 14. září 2023

Během dvou týdnů proběhne celkem 8 lekcí (vždy pondělí – čtvrtek). Zpravidla půjde o čtyři vyučovací hodiny, začínáme v 9:00.

Cena za kurz

2 500 Kč (Celkem 32 výukových hodin.)

Přihlášení do kurzu

Přihlášky do kurzu přijímáme do pátku 1. září 2023, 10:00. Počet míst v kurzu je omezen. Přihlásit se můžete prostřednictvím našeho online formuláře.

V případě dotazů nás kontaktuje na: matematika.ekf@vsb.cz.

Rámcový přehled témat

Den výukyDatum
(2023)
Téma
1.4. 9.
(pondělí)
Číselné obory a množiny, intervaly, mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem. Úprava číselných výrazů, mocnin a
odmocnin, usměrňování zlomků.
2.5. 9.
(úterý)
Úprava algebraických výrazů, mnohočleny a jejich rozklad na
součinový tvar, písemné dělení mnohočlenů, výrazy s mocninami a odmocninami.
3.6. 9.
(středa)
Lineární rovnice, kvadratická rovnice, rovnice v součinovém a
podílovém tvaru, rovnice s absolutní hodnotou, rovnice s neznámou
ve jmenovateli a pod odmocninou. Jednoduché logaritmické a
exponenciální rovnice, soustavy rovnic.
4.7. 9.
(čtvrtek)
Lineární nerovnice, kvadratická nerovnice, nerovnice v 
součinovém a podílovém tvaru, soustavy nerovnic.
5.11. 9. (pondělí)Posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost, určení
součtu několika po sobě jdoucích členů těchto posloupností,
použití sumačního znaku.
6.12. 9.
(úterý)
Lineární funkce, kvadratická funkce, funkce absolutní hodnota,
lineární lomená funkce, mocninné funkce, exponenciální,
logaritmické a goniometrické funkce, vztahy mezi goniometrickými funkcemi, grafy elementárních funkcí
7.13. 9.
(středa)
Faktoriál, kombinační čísla, variace, permutace a kombinace (bez opakování, s opakováním), binomická věta.
8.14. 9.
(čtvrtek)
Analytická geometrie v rovině, vektor, velikost vektoru, úhel
vektorů, skalární součin, rovnice přímky v rovině, vzájemná poloha přímek v rovině.