Vyrovnávací kurz z Matematiky A, 2021 (pro kombinovanou formu) – online

Již tradičně nabízíme našim studentům v kombinované formě možnost zúčastnit se v rámci přípravy na klasifikovaný zápočet z matematiky A našeho Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro kombinovanou formu.

Místo konání kurzu

Učebna EKFA1102, 1. podlaží, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v zimním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Zimní semestr 2021/2022, vybrané soboty, začátek v 9:00, vždy 5 výukových hodin. (Sobotní termíny naleznete v tabulce níže.)

Rozsah kurzu a jeho organizace

Týden Datum Téma
1 16.10. 2021✓
Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnost. Limita posloupnosti. Funkce jedné proměnné. Definiční obor funkce, inverzní funkce k dané funkci.
2 23.10. 2021✓
Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, grafy a jejich transformace, vlastnosti. Limita funkce ve vlastním bodě, jednostranná limita funkce.
3 6.11. 2021✓
Limita funkce v nevlastním bodě. Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály.
4

27.11. 2021

online v MST

Derivace vyšších řádů. L’Hospitalovo pravidlo. Vyšetřování průběhu funkce: extrémy, intervaly monotónnosti.
5

11.12. 2021✓ 

online v MST

Vyšetřování průběhu funkce: intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body, asymptota grafu funkce, graf funkce. Matice, operace s maticemi, hodnost matice.
5

18.12. 2021✓

online v MST

Determinanty, vlastnosti determinantu, inverzní matice, maticové rovnice. Opakování probraného učiva. Příprava na zápočet.

Cena kurzu

2 450,- Kč (Celkem 30 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Online přihlašování bylo ukončeno, pokud se chcete ještě přihlásit, napište nám prosím na matematika.ekf@vsb.cz.