Vyrovnávací kurz z Matematiky A pro kombinovanou formu bakalářského studia – OD 26. ŘÍJNA

Již tradičně nabízíme našim studentům v kombinované formě možnost zúčastnit se v rámci přípravy na klasifikovaný zápočet z matematiky A našeho Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro kombinovanou formu.

I letos byl kurz pro dostatečný zájem studentů otevřen. První lekce proběhla 26. října.

Místo konání kurzu

Učebna A1101, 1. podlaží, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v zimním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Zimní semestr 2019/2020 (soboty)

Rozsah kurzu

Celkem 30 hodin, v soboty dopoledne pět vyučovacích hodin od 9:00 do 13:15 hod.

POZOR: Z důvodu kolize termínu kurzu dne 23. 11. 2019 s rozvrhem některých účastníků se tento termín přesouvá již na sobotu 16. 11. 2019.

TýdenDatumTéma
126. 10. 2019Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnost. Limita posloupnosti. Funkce jedné proměnné. Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, definice, vlastnosti. Definiční obor funkce.
29. 11. 2019Grafy funkcí a jejich transformace. Prostá funkce, inverzní funkce k dané funkci.
316. 11. 2019
23. 11 2019
Limita funkce ve vlastním bodě, limita funkce v nevlastním bodě. Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály. Jednostranná limita funkce.
430. 11. 2019Derivace složitější a vyšších řádů. L‘Hospitalovo pravidlo. Vyšetřování průběhu funkce – extrémy, intervaly monotónnosti.
514. 12. 2019Vyšetřování průběhu funkce – intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body. Asymptoty grafu funkce, graf funkce. Úvod do LA – Křížové pravidlo, Sarrusovo pravidlo, LZ a LN vektorů.
611. 1. 2020Matice, operace s maticemi. Determinanty vyššího řádu, vlastnosti determinantu, inverzní matice, maticové rovnice.

Cena kurzu

2 200,- Kč

Přihlášky a způsob placení

Kurz bude otevřen po přihlášení minimálně 20 studentů. Termín závazného přihlášení je středa 23. 10. 2019 do 12:00 prostřednictvím on-line formuláře. Ihned po odeslání přihlášky dostanou studenti potvrzovací e-mail obsahující zprávu o úspěšném přihlášení a informace týkající se platby. Dle dodaných instrukcí zájemce uhradí kurzovné bankovním převodem na konto VŠB-TU Ostrava a potvrzení o úhradě pak v případě potřeby zašle elektronicky, nebo donese 26. 10. 2019 na zahájení kurzu (8:50h., učebna A1101). 

Nejpozději tentýž den 23. 10. 2019 do 14:00 dostanou přihlášení studenti emailem zprávu, zda se kurz otevře.

Aktualizace: minimální kapacita byla naplněna, kurz  BUDE OTEVŘEN.

Další případní zájemci o kurz mají možnost vstoupit do kurzu i v jeho průběhu po zaplacení plné ceny kurzu. (V tomto případě nás kontaktujte na matematika.ekf@vsb.cz.)