Vyrovnávací kurz z Matematiky B (pro kombinovanou formu) – zrušeno

Letos pro nízký zájem ze strany uchazečů neotevíráme.

Jak bývá zvykem, i letos Vám nabízíme možnost zúčastnit se v rámci přípravy na zkoušku z matematiky B Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro kombinovanou formu (AR 2021/2022).

Místo konání kurzu

VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1, učebna bude upřesněna.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na závěrečnou zkoušku z předmětu Matematika B. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zkoušky. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Letní semestr 2021/2022 (soboty)

Cena za kurz

2 450,- Kč (30 výukových hodin)

Přihlášky a způsob placení – ukončeno

Rozsah kurzu – neprobíhá

Celkem šestkrát 5 výukových hodin, v soboty dopoledne, vždy od 9:00 do 13:15.

TýdenDatum a časTéma
15. březen
2022
Lineární algebra, řešení soustav lineárních rovnic,
Frobeniova věta, Gaussova eliminační metoda. Integrální počet,
primitivní funkce, neurčitý integrál, základní integrační vzorce,
metoda přímé integrace. Metoda per partes.
219. březen
2022
Substituční metoda integrace. Určitý integrál,
nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu na výpočty
obsahů plošných obrazců.
32. duben
2022
Funkce dvou proměnných – úvodní definice, definiční obor a
jeho znázornění, parciální derivace, totální diferenciál.
416. duben
2022
Funkce dvou proměnných, volné extrémy, vázané lokální
extrémy (metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).
523. duben
2022
Lineární diferenciální rovnice 1. řádu s konstantními koeficienty
řešené variací konstanty. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu
s konstantními koeficienty (homogenní, nehomogenní se
speciální pravou stranou), metoda odhadu tvaru řešení lineární
nehomogenní diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními
koeficienty.
614. květen
2022
Diferenční počet, výpočet diference pomocí základních vzorců a
pravidel. Lineární homogenní diferenční rovnice 1. a 2. řádu.
Lineární diferenční rovnice 1. a 2. řádu se speciální pravou
stranou řešené metodou odhadu.

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky B (pro kombinovanou formu) – zrušeno“

Komentáře nejsou povoleny.