Vyrovnávací kurz z Matematiky B (pro prezenční formu)

Jako každý rok, i letos v AR 2021/22, Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky B pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zkoušky z Matematiky B.

Místo konání kurzu

Učebna B136, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na závěrečnou zkoušku z předmětu Matematika B. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zkoušky. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Letní semestr 2021/2022 (každé úterý od 22. února až do 3. května (celkem 10 setkání, kromě 29. března). Vždy od 16:00 do cca 19:00.

Cena za kurz

2 450 Kč (Celkem 40 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Do kurzu se účastníci hlásí pomocí online formuláře:

Online přihláška do kurzu

Jakmile se přihlásí dostatečný počet studentů, obdržíte instrukce k samotné organizaci a k platbě za kurz. Hlásit do kurzu se můžete až do 19.2.2022, 10:00.

Rozsah kurzu

Celkem 10 lekcí, v úterý odpoledne od 16:00 (zpravidla 4 výukové hodiny).

Týden Datum Téma
1. 22. 2. 2022 Lineární algebra, řešení soustav lineárních rovnic. Gaussova eliminační metoda. Cramerovo pravidlo. Aplikace
2. 1. 3. 2022 Integrální počet, primitivní funkce, neurčitý integrál, metoda přímé integrace. Metoda per partes a substituční metoda.
3. 8. 3. 2022 Neurčitý integrál, integrace racionálních funkcí, rozklad na parciální zlomky, integrace iracionálních funkcí.
4. 15. 3. 2022 Určitý integrál, nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu na výpočty obsahů plošných obrazců.
5. 22. 3. 2022 Funkce dvou proměnných, definiční obor, homogenní funkce, parciální derivace, totální diferenciál, tečná rovina, normála k ploše.
6. 5. 4. 2022 Funkce dvou proměnných, volné extrémy, vázané lokální extrémy (metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).
7.

12. 4. 2022

Obyčejné diferenciální rovnice, řešení diferenciální rovnice 1. řádu, separované a separovatelné diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice 1. řádu, metoda variace konstanty.
8.

19. 4. 2022

26. 4. 2022

Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty (homogenní, nehomogenní se speciální pravou stranou), metoda odhadu tvaru řešení diferenciální rovnice.
9.

26. 4. 2022 

3. 5. 2022

Diferenční počet, výpočet diference, určení monotonie posloupnosti (růst, pokles; degresivní, progresivní, konstantní). Lineární homogenní diferenční rovnice 1. a 2. řádu.
10.

3. 5. 2022

10. 5. 2022

Lineární diferenční rovnice 1. a 2. řádu se speciální pravou stranou řešené metodou odhadu. Aplikace na vybrané konečné sumy. Opakování.

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky B (pro prezenční formu)“

Komentáře nejsou povoleny.