Vyrovnávací kurz z Matematiky B pro prezenční formu bakalářského studia

Jako každý rok, i letos Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro prezenční formu (AR 2019/2020), který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zkoušky z Matematiky B.

Místo konání kurzu

Učebna B136, přízemí, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na závěrečnou zkoušku z předmětu Matematika B. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zkoušky. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu 

Letní semestr 2019/2020 (úterky: od 25. února do 5. května)

Rozsah kurzu

Celkem 10 lekcí, v úterý odpoledne od 16:00 (zpravidla tři vyučovací hodiny)

V souvislosti s opatřením vlády, jsme přistoupili ke zrušení všech lekcí počínaje 17.3.2020. Všichni účastníci byli o této situaci informováni e-mailem. Zároveň jsme zahájili hromadné (bezpodmínečné) vracení kaucí. Děkujeme za pochopení.

Týden DatumTéma
125. 2.
2020
Lineární algebra, řešení soustav lineárních rovnic. Gaussova eliminační
metoda. Cramerovo pravidlo. Aplikace
23. 3.
2020
Integrální počet, primitivní funkce, neurčitý integrál, metoda přímé
integrace. Metoda per partes a substituční metoda.
310. 3.
2020
Neurčitý integrál, integrace racionálních funkcí, rozklad na parciální
zlomky, integrace iracionálních funkcí.
417. 3.
2020
ZRUŠENO Určitý integrál, nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu na výpočty obsahů plošných obrazců.
5 24. 3.
2020
ZRUŠENO Funkce dvou proměnných, definiční obor, homogenní
funkce, parciální derivace, totální diferenciál, tečná rovina,
normála k ploše.
67. 4.
2020
ZRUŠENO
Funkce dvou proměnných, volné extrémy, vázané lokální extrémy
(metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).
714. 4.
2020
ZRUŠENO
Obyčejné diferenciální rovnice, řešení diferenciální rovnice 1. řádu,
separované a separovatelné diferenciální rovnice, lineární diferenciální
rovnice 1. řádu, metoda variace konstanty.
821. 4.
2020
ZRUŠENO
Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty
(homogenní, nehomogenní se speciální pravou stranou), metoda
odhadu tvaru řešení diferenciální rovnice.
928. 4.
2020
ZRUŠENO
Diferenční počet, výpočet diference, určení monotonie posloupnosti
(růst, pokles; degresivní, progresivní, konstantní). Lineární homogenní
diferenční rovnice 1. a 2. řádu.
10 5. 5.
2020
ZRUŠENO
Lineární diferenční rovnice 1. a 2. řádu se speciální pravou stranou
řešené metodou odhadu. Aplikace na vybrané konečné sumy. Opakování.

Vratná kauce

1 500,- Kč (Samotný kurz není zpoplatněn. Přijetí do kurzu je podmíněno včasnou úhradou vratné kauce, která se bude po úspěšném absolvování kurzu vracet.)

Přihlášky a způsob placení

Termín závazného přihlášení je stanoven na pátek 21. 2. 2020 do 12:00 hod. Počet míst v kurzu je omezen, maximální počet účastníků tohoto kurzu je 30. Přihlašování tedy může být ukončeno dříve z důvodu naplnění kapacity.

Přihlašování bylo již ukončeno.

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky B pro prezenční formu bakalářského studia“

Komentáře nejsou povoleny.