Vyrovnávací kurz ze Statistiky A, 2022 (pro prezenční formu)

Dovolujeme si Vám nově nabídnout možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu ze Statistiky A pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zápočtu a zkoušky z tohoto předmětu.

Místo konání kurzu

Učebna  A1101 (případně pozdější setkání na B246), Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je pomocí vhodně zvolených typových příkladů procvičit učivo probírané během semestru a připravit tak studenty na zápočet a zkoušku z předmětu Statistika A. Lekce budou tedy probíhat na počítačové učebně.

Termín kurzu

Zimní semestr 2022/2023, vybrané středy od 19. října  do 14. prosince (celkem 6 setkání). Vždy od 16:00 do cca 18:30.

Cena za kurz

1 550 Kč (Celkem 18 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Přihlašování bylo ukončeno.

S případnými dotazy se obracejte na matematika.ekf@vsb.cz.

Rozsah kurzu

Celkem 6 lekcí, ve středu odpoledne od 16:00 (zpravidla tři vyučovací hodiny)

Týden Datum Téma
1. 19.10.2022 Pravděpodobnost součtu, součinu, vzájemně neslučitelné jevy, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů. Bayesův vzorec.
2. 2.11.2022 Diskrétní náhodná veličina. Přehled diskrétních rozdělení pravděpodobnosti.
3. 9.11.2022 Spojitá náhodná veličina. Přehled spojitých rozdělení pravděpodobnosti.
4. 23.11.2022 Statistický soubor, uspořádání dat, grafy. Číselné charakteristiky. Míry polohy. Míry variability. Charakteristiky tvaru rozdělení.
5. 7.12.2022 Dvourozměrný statistický soubor, korelační koeficient. Jednoduchá lineární regrese.
6. 14.12.2022

Bodové a intervalové odhady populačních charakteristik. Testování hypotéz.