Výstupy za rok 2019

Použití zpracovaných dat v mat. modelech a optimalizace

Použití zpracovaných dat v matematických modelech a optimalizační výpočty jsou neoddělitelně spjaty. V rámci této činnosti bylo pracováno především s daty od společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., pro kterou byla zpracována celá množina úloh zaměřených na realizaci konkrétních návrhů svozových tras pro obslužná vozidla a tyto návrhy sloužily k verifikaci přístupů navržených v metodice zpracování nehomogenních vstupních dat.

Komplexním přístup k návrhu tras obslužných vozidel zahrnuje:

  • podrobný popis vstupů,
  • geokódování obslužných míst,
  • stanovení počtu obslužných jízd,
  • dekompozice (tvorba shluků),
  • optimalizační výpočty,
  • tvorba výstupů.
Ilustrační obrázek: Geokódování obslužných míst.

Odborné výstupy

Michalcová, Š., Kozel, P., Orlíková, L. Optimal depot-dump routes design for municipal waste collection vehicles. Proceedings of 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics, České Budějovice, 2019.

Anotace: Při návrzích okružních jízd obslužných vozidel, která zabezpečují údržbu dopravní sítě je základní pozornost věnována situaci, kdy mají jednotlivé okružní jízdy stejný výchozí i cílový bod. Jedná se o okružní jízdu typu depo-depo. V praxi se však stává, že výchozí a cílový bod jsou různé. Tato situace se často vyskytuje při svozu komunálního odpadu, kdy obslužná vozidla vyjíždějí ze svého depa, postupně nabírají zátěž určenou ke svozu a směřují ke skládce, kde je vozidlo vyprázdněno. V tomto případě se jedná o okružní jízdu typu depo-skládka. Předložený příspěvek je věnován představení automatizované úpravy vstupních dat, která umožňuje tento typ úlohy řešit s využitím matematického modelu pro řešení ATSP. V příspěvku jsou představena jak vzorová řešení na triviálních datech, tak řešení reálných úloh z prostředí komerční společnosti zabezpečující svoz komunálního odpadu ve městě Třinci.

Pomp, M. Automatická tvorba tiskových výstupů obslužných tras. Perner’s Contacts, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, číslo 3, ročník XIX. str. 81-88.

Anotace: Předložený příspěvek je věnován problematice tvorby tiskových výstupů pro potřeby praxe. V příspěvku je popsán postup vytváření itinerářů na závěr procesu optimalizace obslužných tras. Jsou zde podrobně rozebrány použité metody a programové prostředky pro automatizovanou tvorbu kvalitních tiskových výstupů. Jednotlivé optimalizační úlohy jsou řešeny za pomocí počítačových programů, jejichž výstupem jsou databázové tabulky popisující optimální trasu. V tomto příspěvku bude řešen problém vhodného způsobu pro přepis databázových souborů s optimální trasou do formy čitelné pro člověka, do itinerářů v tiskové kvalitě.

Ilustrační obrázek: Náhled itineráře optimální trasy svozu.

Kozel, P., Orlíková, L. Návrhy tras obslužných vozidel. Odpady, Profi Press, s.r.o., 3/2019. ISSN 1210-4922.

Anotace: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je řešitelem projektu Efektivní přístupy k úsporným a adaptabilním systémům údržby a obsluhy dopravních sítí, který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Cílem podpořeného projektu je vytvoření metodiky zpracování nehomogenních vstupních dat s využitím geoinformačních systémů pro optimalizační výpočty zaměřené na obsluhu a údržbu dopravních sítí. V rámci řešení projektu je spolupracováno s několika subjekty z praxe, které se věnují údržbě a obsluze dopravních sítí. V uplynulých letech 2017 a 2018 se především jednalo o Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) a SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (SMJ). Obě společnosti projevily vstřícnost pro odbornou spolupráci a poskytly množství vstupních dat pro výzkum samotný. Zároveň zabezpečovaly roli odborného praktického konzultanta a jejich připomínky byly zapracovávány do dílčích předkládaných návrhů. Předložený příspěvek je věnován stručnému popisu řešené problematiky a aktivit, na kterých bylo s výše uvedenými společnostmi spolupracováno.

Ilustrační obrázek: Síť ulic s požadavkem a bez požadavku na obsluhu