Vyrovnávací kurz z Matematiky B – nekoná se

Z důvodu malého zájmu studentů se letos kurz nekoná.

Také letos, v akademickém roce 2023/24, Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky B (primárně pro prezenční formu), který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zkoušky z Matematiky B.

Místo konání kurzu

Učebna B136, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na závěrečnou zkoušku z předmětu Matematika B. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zkoušky. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

V letním semestru 2023/2024, od 12. března do 14. května, vybrané úterky odpoledne.

Cena za kurz

1 960 Kč (Celkem 24 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Přihlašování bylo ukončeno.

Rozsah kurzu

Celkem 8 lekcí, v úterý odpoledne od 16:00 (zpravidla 3 výukové hodiny).

Týden Datum Rámcová témata (dle potřeby může být upraveno)
1. 12. 3. 2024 Maticové operace, determinant, inverzní matice, maticové rovnice.
2. 19. 3. 2024 Řešení soustav lineárních rovnic. 
3. 26. 3. 2024 Integrální počet, primitivní funkce, neurčitý integrál, metoda přímé integrace. Substituční metoda.
4. 2. 4. 2024 Neurčitý integrál, metoda per partes, rozklad na parciální zlomky.
5. 16. 4. 2024 Určitý integrál, nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu na výpočty obsahů plošných obrazců.
6. 30. 4. 2024 Funkce dvou proměnných, definiční obor, homogenní funkce, parciální derivace, totální diferenciál, tečná rovina.
7. 7. 5. 2024 Funkce dvou proměnných, volné extrémy, vázané lokální extrémy (metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).
8. 14. 5. 2024 Opakování.