Výstupy za rok 2020

Tvorba hlavních závazných výstupů

V rámci zpracování hlavních  závazných výstupů projektu byly poznatky a dílčí výstupy z předchozích let shrnuty a promítnuty do metodiky zpracování nehomogenních vstupních dat a souboru specializovaných map s odborným obsahem.

Certifikovaná metodika

Kozel, P. Orlíková, L. Metodika zpracování nehomogenních vstupních dat s využitím GIS. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2020. ISBN 978-80-248-4448-0.

Shrnutí

Metodika je koncipována pro využití v rozhodovacích oblastech zaměřených na obsluhu a údržbu dopravních sítí, kde jsou požadovány různé typy matic vzdáleností odpovídajících cestní síti. Vstupní data zpracovaná dle metodiky jsou využitelná v celé řadě výpočetních nástrojů a jsou obecně použitelná pro různé druhy úloh (trasovací, dopravní, lokačně-alokační úlohy, přiřazovací problémy atd.). Primárním adresátem metodiky jsou především projekční a logistické subjekty a výzkumné organizace.

Text metodiky je mimo dedikaci a předmluvu rozdělen do šesti číslovaných kapitol. Úvodní část metodiky je věnována podrobnému shrnutí kontinuálně prováděné rešerše, ze které vyplývá samotná motivace k tvorbě předložené metodiky. Druhá kapitola je věnována vymezení základních pojmů, se kterými je v metodice pracováno. Pozornost je především věnována:

  • reálné dopravní sítí,
  • náhradní dopravní síti,
  • cestování v grafech
  • a geografickým informačním systémům.

Třetí kapitola je věnována kategorizaci základních úloh a modifikací, pro které je způsob zpracování vstupních dat určen. Základními dvěma kategoriemi jsou úloha o obsluze vrcholu a úloha o obsluze hrany. Čtvrtá kapitola je věnována podrobnému popisu vstupních dat, jak disponibilních, těch, kterými reálně subjekty z praxe disponují, tak podkladovým datům vztaženým k lokalizaci uzlů a dopravní infrastruktuře. Pátá kapitola je věnována detailnímu popisu způsobu přípravy vstupních dat pro jednotlivé typy úloh. Tento způsob přípravy vstupních dat je ilustrován na vzorových úlohách. Všechny postupy jsou provázeny vzorovými tabulkami vstupních dat, tabulkami úprav i tabulkami zpracovaných výstupů. Všechny postupy jsou rovněž doplněny názornými obrázky.

V závěru je pak uvedeno shrnutí celého postupu s odkazem na reálné experimenty, které vznik metodiky předcházely.

Oponentní řízení a certifikace

Všechny dílčí kroky vedoucí k samotné metodice byly po celou dobu řešení projektu průběžně testovány, konzultovány a ověřovány u spolupracujících subjektů z praxe, z nichž nejvýznamnější jsou uvedeni v předmluvě metodiky. Jednalo se především o Nehlsen Třinec, s.r.o., Technické služby města Olomouce, a.s. a SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.

V průběhu řešení projektu, jehož jedním z výstupů je tato metodika, byly stanovené cíle, přístupy k řešení i dílčí dosažené výsledky pravidelně konzultovány s Ministerstvem dopravy ČR, které bylo zastoupeno panem Ing. Václavem Krumphanzlem z Odboru pozemních komunikací.

Pro účely certifikace byla metodika předložena k oponentnímu řízení, přičemž byli vybráni odborníci, kteří mají s řešenou problematikou zkušenosti. Oponentní posudky zpracovali:

Ing. Michal Turek, Ph.D. Bc. Ivan Macek
Vysoká škola logistiky, o.p.s. Frýdecká skládka, a.s.
Palackého 1381/25 Panské Nové Dvory 3559
750 02 Přerov 738 01 Frýdek-Místek

V rámci komplexního řešení problematiky návrhů tras obslužných vozidel byly dílčí kroky a přístupy taktéž ověřovány prostřednictvím kvalifikačních prací vedených řešiteli projektu.

Glonek, J., 2017. Porovnání programů a dat pro potřeby řešení úloh v dopravní síti měst a obcí. Ostrava. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce Igor Ivan.

Holeček, P., 2020. Sít’ové analýzy modelování svozu odpadu. Ostrava. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce Lucie Orlíková.

Knopp, T., 2020. Porovnání algoritmů obchodního cestujícího pro optimalizaci tras svozu odpadu v pgRouting. Ostrava. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce Lucie Orlíková.

Sobek, M., 2017. Optimalizace tras pro svoz komunálního odpadu. Ostrava. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Vedoucí práce Petr Kozel.

Sobek, M., 2020. Využití CF-RS přístupu pro řešení trasovacích úloh. Ostrava. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Vedoucí práce Petr Kozel.

Špaček, F., 2017. Využití matematického programování pro řešení trasovacích úloh. Ostrava. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta. Vedoucí práce Petr Kozel.

V současné době je celý postup shrnutý v metodice opakovaně využíván pro řešení praktických úloh a je tím prokazována jeho použitelnost.

Soubor specializovaných map s odborným obsahem

Kozel, P. Orlíková, L. Svoz komunálního odpadu v oblasti Třinec. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2020. ISBN 978-80-248-4469-5.

Shrnutí

Soubor specializovaných map s odborným obsahem byl vytvořen v rámci plnění dvou hlavních cílů, vymezených v rámci řešení výše uvedeného projektu. Primárním cílem tvorby souboru specializovaných map bylo verifikovat předkládanou metodiku, sekundárním cílem pak bylo zpracovat komplexní způsob návrhu tras obslužných vozidel zabezpečujících svoz komunálního odpadu v oblasti Třinec v rámci procesu strategického řízení.

Odborný text k souboru specializovaných map podrobně popisuje komplexní návrh tras obslužných vozidel zabezpečujících svoz komunálního odpadu. Návrh byl zpracován pro vybrané obce obsluhované společností Nehlsen Třinec, s.r.o. Konkrétně se jedná o obce Písek, Písečná, Dolní Lomná, Hrčava a Hrádek. Tyto obce se nacházejí na území Moravskoslezského kraje a jsou součástí oblasti obce s rozšířenou působností (ORP) Jablunkov. Situování jednotlivých obcí je zachyceno na níže uvedeném obrázku.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány detailnímu popisu konkrétních návrhů ve vybraných obcích. V rámci popisu je pozornost především věnována:

  • popisu vstupů,
  • geokódování a výpočtu matice vzdáleností,
  • stanovení počtu obslužných jízd,
  • dekompozici a tvorbě shluků,
  • optimalizačnímu výpočtu a
  • označení výstupů.
Situování jednotlivých obcí ORP Jablunkov

Oponentní řízení

Soubor specializovaných map byl předložen k oponentnímu řízení, přičemž byli vybráni odborníci, kteří mají s řešenou problematikou zkušenosti. Oponentní posudky zpracovali:

Ing. Michal Turek, Ph.D. Bc. Ivan Macek Marian Dzik
Vysoká škola logistiky, o.p.s. Frýdecká skládka, a.s. Nehlsen Třinec, s.r.o.
Palackého 1381/25 Panské Nové Dvory 3559 Jablunkovská 392
750 02 Přerov 738 01 Frýdek-Místek 739 61, Třinec

Soubor specializovaných map, byl předán uživateli výstupu – Nehlsen Třinec, s.r.o ve fyzické i elektronické podobě a je rovněž k dispozici prostřednictvím webového rozhraní.

Tvorba výstupů pro spolupracující subjekty

Tvorba výstupů pro spolupracující organizace probíhala po celou dobu ověřovací fáze, kdy byly jednotlivé kroky testovány na reálných úlohách. Souhrnné zprávy o možnostech optimalizace a shrnutí návrhů v podobě tištěných i elektronických map byly předloženy partnerům Technické služby města Olomouce, a.s. (2018) a SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (2018) v dřívějších letech řešení projektu.

Náhled konkrétní svozové trasy – Technické služby města Olomouce, a.s.
Náhlad konkrétní svozové trasy – SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.

Nově bylo spolupracováno se společností EKO servis Zábřeh s.r.o. (2020), které byly poskytnu orientační návrhy optimalizace v podobě webového rozhraní. Spolupráce bude pokračovat v rámci období udržitelnosti projektu.