Vyrovnávací kurz z Matematiky B pro kombinovanou formu bakalářského studia

Jak bývá zvykem, i letos Vám nabízíme možnost zúčastnit se v rámci přípravy na zkoušku z matematiky B Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro kombinovanou formu.

Místo konání kurzu

Učebna A1103, 1. podlaží, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na závěrečnou zkoušku z předmětu Matematika B. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zkoušky. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Letní semestr 2018/2019 (soboty)

Rozsah kurzu

Celkem 30 hodin, v soboty dopoledne pět vyučovacích hodin od 9:00 do 13:15 hod.

TýdenDatumTéma
116. 3. 2019Lineární algebra, řešení soustav lineárních rovnic,
Frobeniova věta, Gaussova eliminační metoda. Integrální počet,
primitivní funkce, neurčitý integrál, základní integrační vzorce,
metoda přímé integrace. Metoda per partes.
223. 3. 2019 Substituční metoda integrace Určitý integrál, nevlastní integrál,
aplikace určitého integrálu na výpočty obsahů plošných obrazců.
36. 4. 2019Funkce dvou proměnných – úvodní definice, definiční obor a
jeho znázornění, parciální derivace.
427. 4. 2019Funkce dvou proměnných, volné extrémy, vázané lokální
extrémy (metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).
54. 5. 2019Lineární diferenciální rovnice 1. řádu s konstantními koeficienty
řešené variací konstanty. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu
s konstantními koeficienty (homogenní, nehomogenní se
speciální pravou stranou), metoda odhadu tvaru řešení lineární
nehomogenní diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními
koeficienty.
618. 5. 2019Diferenční počet, výpočet diference pomocí základních vzorců a
pravidel. Lineární homogenní diferenční rovnice 1. a 2. řádu.
Lineární diferenční rovnice 1. a 2. řádu se speciální pravou
stranou řešené metodou odhadu.

Cena kurzu

2 200,- Kč

Přihlášky a způsob placení

Kurz bude otevřen po přihlášení minimálně 20 studentů. Termín závazného přihlášení je úterý 12. 3. 2019 do 23:59 hod. na adrese matematika.ekf@vsb.cz. Nejpozději následující den 13. 3. 2019 do 16:00 hod. dostanou přihlášení studenti emailem zprávu, zda se kurz otevře. Pokud ano, zaplatí přihlášení studenti podle níže uvedených instrukcí kurzovné a kopii složenky nebo bankovního převodu donesou 16. 3. 2019 na zahájení kurzu (8:50 hod., učebna A1103).

Kurzovné se hradí složenkou (peněžní poukázkou) nebo bankovním převodem na konto VŠB-TU Ostrava (možná je i elektronická verze platby na mobilních zařízeních). V poznámce příkazu (ve zprávě pro příjemce) uveďte jméno studenta.