Vyrovnávací kurz z Matematiky B pro prezenční formu bakalářského studia

Jako každý rok, i letos Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zkoušky z Matematiky B.

Místo konání kurzu

Učebna B136, přízemí, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na závěrečnou zkoušku z předmětu Matematika B. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zkoušky. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu 

Letní semestr 2018/2019 (úterky)

Rozsah kurzu

Celkem 10 lekcí, v úterý odpoledne od 16:00 (zpravidla tři vyučovací hodiny)

TýdenDatumTéma
126. 2. 2019Lineární algebra, řešení soustav lineárních rovnic. Gaussova eliminační metoda. Cramerovo pravidlo. Aplikace
25. 3. 2019Integrální počet, primitivní funkce, neurčitý integrál, metoda přímé integrace. Metoda per partes a substituční metoda.
312. 3. 2019Neurčitý integrál, integrace racionálních funkcí, rozklad na parciální zlomky, integrace iracionálních funkcí.
419. 3. 2019Určitý integrál, nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu na výpočty obsahů plošných obrazců.
526. 3. 2019Funkce dvou proměnných, definiční obor, homogenní funkce, parciální derivace, totální diferenciál, tečná rovina, normála k ploše.
69. 4. 2019Funkce dvou proměnných, volné extrémy, vázané lokální
extrémy (metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).
716.4.2019 Obyčejné diferenciální rovnice, řešení diferenciální rovnice 1. řádu, separované a separovatelné diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice 1. řádu, metoda variace konstanty.
823.4.2019Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty (homogenní, nehomogenní se speciální pravou stranou), metoda odhadu tvaru řešení diferenciální rovnice.
930.4.2019Diferenční počet, výpočet diference, určení monotonie posloupnosti (růst, pokles; degresivní, progresivní, konstantní). Lineární homogenní diferenční rovnice 1. a 2. řádu.
107.5.2019 Lineární diferenční rovnice 1. a 2. řádu se speciální pravou stranou řešené metodou odhadu. Aplikace na vybrané konečné sumy. Opakování.

Cena kurzu

1 500,- Kč (vratná kauce)

Přihlášky a způsob placení (proběhlo)

Termín závazného přihlášení je pátek 22. 2. 2019 do 12:00 hod. na adrese matematika.ekf@vsb.cz. Počet míst v kurzu je omezen, maximální počet účastníků tohoto kurzu je 30.

Kurzovné se hradí složenkou (peněžní poukázkou) nebo bankovním převodem na konto VŠB-TU Ostrava (možná je i elektronická verze platby na mobilních zařízeních). V poznámce příkazu (ve zprávě pro příjemce) uveďte jméno studenta.